นพ. วิฑูรย์ เตรียมตระการผล

นพ. วิฑูรย์ เตรียมตระการผล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
32773
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.