โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

บริการของเรา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

ดูรายละเอียด

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในทุกเพศและทุกวัย ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service

ตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเฉพาะโรค

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในทุกเพศและทุกวัย ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพว่าเป็นขั้นตอนด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงแรงงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพว่าเป็นขั้นตอนด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงแรงงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

ดูรายละเอียด

คลินิกประกันสังคม

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและโครงการกองทุนเงินแทน จึงมีความพร้อมและยินดีให้บริการแผนกคลินิกประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ ในการดูแลสุขภาพทั่วไปและกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ประกันตน

ประกันสังคม

คลินิกประกันสังคม

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและโครงการกองทุนเงินแทน จึงมีความพร้อมและยินดีให้บริการแผนกคลินิกประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ ในการดูแลสุขภาพทั่วไปและกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ประกันตน

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม เป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากเพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด สุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้ การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม เป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากเพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด สุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้ การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ โดยงานกายภาพบำบัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการให้ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ โดยงานกายภาพบำบัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการให้ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดำเนินการรักษาในทุกขั้นตอนโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดำเนินการรักษาในทุกขั้นตอนโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ดำเนินการรักษาโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ดำเนินการรักษาโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

ดูรายละเอียด

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไปสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาเข้ารับการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับทางด้านรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเป็นกันเอง

รังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไปสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาเข้ารับการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับทางด้านรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเป็นกันเอง

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยหนัก

แผนกผู้ป่วยหนัก ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยความรับผิดชอบของแผนกจะทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีอาการสาหัส จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ผู้ป่วยหนัก

แผนกผู้ป่วยหนัก

แผนกผู้ป่วยหนัก ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยความรับผิดชอบของแผนกจะทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีอาการสาหัส จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ในการให้การรับรองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการสังเกตอาการ และต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหรือหายเป็นปกติ

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ในการให้การรับรองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการสังเกตอาการ และต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหรือหายเป็นปกติ

ดูรายละเอียด
1 / 11

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
Health of Pride Month 6.66

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Health of Pride Month 6.66

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สนับสนุนเดือนแห่งความเท่าเทียม ไม่ว่าคู่ไหน ๆ ก็สามารถจับมือ Buddy เข้ารับบริการโปรโมชั่นนี้ได้
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
แพ็กเกจผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลัง กรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

แพ็กเกจผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลัง กรมบัญชีกลาง

“ปวดหลังเรื้อรัง…สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง”
แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม สิทธิข้าราชการ

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม สิทธิข้าราชการ

“ไปต่อไม่สะดุด เพราะทุกก้าวมีความหมาย” สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
แพ็คเกจ บำบัดลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่

แพ็กเกจออฟฟิศซินโดรม

แพ็คเกจ บำบัดลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่

การปวดคอ บ่า ไหล่ ปวดเรื้อรัง…สาเหตุที่นำไปสู่โรคออฟฟิศซินโดรมได้
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งผู้ชาย เเละผู้หญิง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งผู้ชาย เเละผู้หญิง

ปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ชายเเละผู้หญิง (แพ็กคู่)
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

“คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่…ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”
คัดกรองมะเร็งผู้ชาย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คัดกรองมะเร็งผู้ชาย

มะเร็ง…พบเร็ว…เพิ่มโอกาสรอด
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

“มะเร็งปากมดลูก…แค่ตรวจเท่ากับป้องกัน” โปรแกรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ราคาพิเศษ 500.- บาท โปรแกรม #คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) ราคาพิเศษ 1,500.- บาท โปรแกรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ ตรวจหาเชื้อเอชพีวี (Thin prep, HPV) ราคาพิเศษ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งผู้หญิงทั้งหมด

ป้องกัน…ลดความเสี่ยง….รักษาได้ไว
Health Check-up

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

เตรียมความพร้อม…ก่อนเข้าเรียน

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
ไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิด ต่างกันยังไง?
บทความสุขภาพ

ไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิด ต่างกันยังไง?

ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย ภัยร้ายที่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต โดยแต่ละชนิดของไวรัสตับอักเสบ มีความแตกต่างกันตามลักษณะของไวรัสและวิธีการติดเชื้อ วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากทุกคน

15 มิ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
พ่อแม่เตรียมตัวอย่างไร? เมื่อลูกเป็น LGBTQ+
บทความสุขภาพ

พ่อแม่เตรียมตัวอย่างไร? เมื่อลูกเป็น LGBTQ+

เมื่อลูกของคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม LGBTQ+ สิ่งที่พ่อแม่สามารถทำได้คือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นสนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจต่อลูกของคุณได้ดีที่สุด วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากทุกคน

08 มิ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
วิธีปรับความคิด เมื่อลูกเป็น LGBTQ+
บทความสุขภาพ

วิธีปรับความคิด เมื่อลูกเป็น LGBTQ+

ความหลากหลายทางเพศ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ยิ่งในช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวตนของเด็กแต่ละคน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันและมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กจะยอมรับออกมาได้อย่างภาคภูมินั้นคือความเข้าใจจากครอบครัวของพวกเขา

06 มิ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ข่าวสารประกันสังคม

นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เป็นการให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกแห่งและคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมธรรม์มีระยะเวลา 1 ปีเต็ม ขณะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิเช่น การเดินทาง การออกกำลังกาย และภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

04 มิ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
นัดตรวจสุขภาพทำประกันทางออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ !
ข่าวสารประกันสังคม

นัดตรวจสุขภาพทำประกันทางออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ !

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล สามารถนัดตรวจเพื่อทำประกันทางออนไลน์ หรือปรึกษาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

03 มิ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
พ่อแม่ควรรู้! วิธีป้องกันไวรัส RSV ช่วงเปิดเทอมให้กับลูกน้อย
บทความสุขภาพ

พ่อแม่ควรรู้! วิธีป้องกันไวรัส RSV ช่วงเปิดเทอมให้กับลูกน้อย

ไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ สามารถติดต่อทางการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง มักจะเกิดขึ้นในหมู่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีอาการคล้าย ๆ ไข้หวัด โรค RSV จะอันตรายมากหากเด็กมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอา

27 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ท้องสองมักจะใหญ่กว่าท้องแรกจริงหรือ ?
บทความสุขภาพ

ท้องสองมักจะใหญ่กว่าท้องแรกจริงหรือ ?

คุณแม่ท้องสอง หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าท้องนี้แตกต่างกับท้องแรกหลายอย่างเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนท้องแรกเยอะมาก อีกทั้งท้องก็ใหญ่โตเหลือเกิน ว่าแต่ทำไมท้องสองครั้งนี้มันช่างแตกต่างกันมากขนาดนี้ วันนี้เรามีสาเหตุมาฝากทุกคน

23 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ปวดหลังเรื้อรัง! อาการสำคัญโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
บทความสุขภาพ

ปวดหลังเรื้อรัง! อาการสำคัญโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ หรือช่องไขสันหลังตีบแคบ คือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง เป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งถ้าหากมีอาการรุนแรงของโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ แพทย์

16 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
เช็คด่วน!! อาการทรมานของ “ข้อเข่าเสื่อม”
บทความสุขภาพ

เช็คด่วน!! อาการทรมานของ “ข้อเข่าเสื่อม”

โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การทำงานของกระดูกข้อต่อ เมื่อไม่มีผิวกระดูกอ่อนมาห่อหุ้ม เนื้อกระดูกจึงมีการชนกันขณะรับน้ำหนัก จึงทำให้เกิดอาการปวดเข่า เข่าบวม ข้อยึดติด โดยจะรุนแรงขึ้นเรื่อ

09 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
เช็กลิสต์! คุณอยู่ระดับไหนของ ‘ออฟฟิศซินโดรม’
บทความสุขภาพ

เช็กลิสต์! คุณอยู่ระดับไหนของ ‘ออฟฟิศซินโดรม’

ออฟฟิศซินโดรม เป็นอาการที่ใคร ๆ ก็สามารถพบเจอได้ ไม่ใช่แค่วัยทำงานเท่านั้น เพราะในปัจจุบันเด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษาก็เริ่มมีสัญญาณของอาการเหล่านี้มากขึ้น แต่ความรุนแรงของอาการนั้นจะแตกต่างกันไป วันนี้เรามีวิธีเช็กลิสต์ ว่าอาการ ‘ออฟฟิศซินโดรม’ ของคุณ อยู่ใ

05 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)