โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

บริการของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

ดูรายละเอียด

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในทุกเพศและทุกวัย ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service

ตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเฉพาะโรค

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในทุกเพศและทุกวัย ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพว่าเป็นขั้นตอนด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงแรงงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพว่าเป็นขั้นตอนด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงแรงงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

ดูรายละเอียด

คลินิกประกันสังคม

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและโครงการกองทุนเงินแทน จึงมีความพร้อมและยินดีให้บริการแผนกคลินิกประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ ในการดูแลสุขภาพทั่วไปและกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ประกันตน

ประกันสังคม

คลินิกประกันสังคม

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและโครงการกองทุนเงินแทน จึงมีความพร้อมและยินดีให้บริการแผนกคลินิกประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ ในการดูแลสุขภาพทั่วไปและกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ประกันตน

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม เป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากเพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด สุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้ การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม เป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากเพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด สุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้ การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ โดยงานกายภาพบำบัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการให้ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ โดยงานกายภาพบำบัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการให้ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดำเนินการรักษาในทุกขั้นตอนโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดำเนินการรักษาในทุกขั้นตอนโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ดำเนินการรักษาโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ดำเนินการรักษาโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

ดูรายละเอียด

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไปสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาเข้ารับการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับทางด้านรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเป็นกันเอง

รังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไปสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาเข้ารับการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับทางด้านรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเป็นกันเอง

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยหนัก

แผนกผู้ป่วยหนัก ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยความรับผิดชอบของแผนกจะทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีอาการสาหัส จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ผู้ป่วยหนัก

แผนกผู้ป่วยหนัก

แผนกผู้ป่วยหนัก ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยความรับผิดชอบของแผนกจะทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีอาการสาหัส จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ในการให้การรับรองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการสังเกตอาการ และต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหรือหายเป็นปกติ

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน มีหน้าที่ในการให้การรับรองผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการสังเกตอาการ และต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหรือหายเป็นปกติ

ดูรายละเอียด
1 / 12

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจกระตุ้นน้ำนม

โปรแกรมกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด

โปรแกรมกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด
shutterstock_1818537110

แพ็กเกจแก้หมัน

แพ็กเกจแก้หมันหญิง

✅แพ็กเกจแก้หมันหญิง โดยวิธีบล็อคหลัง ราคาพิเศษ 60,000.- บาท บริการแพ็คเกจ - ห้องพิเศษเดี่ยว 3 วัน 2 คืน - ค่าบริการทางการแพทย์ - ค่าบริการโรงพยาบาลและค่ายา
คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร

แพ็กเกจฝากครรภ์คลอดบุตร

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจฝากครรภ์คลอดบุตร
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน
วัคซีน

แพ็กเกจวัคซีน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปฟรี ปีละ 1 ครั้ง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอเชิญชวนผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ?เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
shutterstock_1818537110

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือ Total Knee Arthroplasty

แพ็กเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ?TKA Package ราคา 160,000 บาท
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

ตรวจเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนมีบุตร เพื่อความมั่นใจในสุขภาพที่ดี เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนการวางแผนสร้างครอบครัว เตรียมพร้อมสำหรับการมีเจ้าตัวน้อยอย่างสมบูรณ์แบบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

แพ็กเกจแก้หมัน

แก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ให้บริการการผ่าตัดแบบใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย การผ่าตัดแก้หมันโดยการต่อท่อนำไข่สองข้าง โดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง และวิธีการดมยาสลบ
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ

แพ็กเกจวัคซีน

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ

หากกังวลในการเป็นโรคต่าง ๆ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีบริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน อีกทั้งบริการตรวจสุขภาพประกันสังคม ฟรี
วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

แพ็กเกจวัคซีน

วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

อีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อที่สามารถพบเจอได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่มักจะพบเจอได้มากในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากไวรัสจะมีชีวิตอยู่ในอากาศเย็นได้ดีขึ้น ส่งผลให้ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้มากขึ้น จึงควรหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนจะดีที่สุด

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
บทความสุขภาพ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

หลายครั้งที่เรามักปล่อยปละละเลยกับอาการปวดหัว ที่หลงคิดไปว่าคงแค่เครียดมากเกินไป ปล่อยไว้จนกระทั่งอาการของโรคแสดงออกมามาก นั่นอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างของ “โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ” ก็ได้ ซึ่งในปัจจุบัน โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไม่ใช่เพียงเกิดขึ้นแค่กับผู้ใหญ่

25 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
6 เครื่องดื่มคลายร้อน สดชื่นดี มีประโยชน์
บทความสุขภาพ

6 เครื่องดื่มคลายร้อน สดชื่นดี มีประโยชน์

การอยู่ท่ามกลางแสงแดดในเวลากลางวัน ซึ่งประเทศไทยนั้นมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้ร่างกายเกิดการสูญเสียน้ำ และยังส่งผลให้รู้สึกคอแห้ง กระหายน้ำอยู่บ่อย ๆ ผู้คนจึงมักเลือกที่จะมองหาเครื่องดื่มคลายร้อน ที่จะมาช่วยดับกระหาย และเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย

20 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ภาวะต่อมหมวกไตล้า
บทความสุขภาพ

ภาวะต่อมหมวกไตล้า

หลายครั้งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราใช้ชีวิตเร่งรีบจนเป็นความเคยชิน ทำให้บ่อยครั้งร่างกายส่งสัญญาณอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย ระบบภายในร่างกายต่าง ๆ เริ่มแปรปรวน จากการเสพติดความเครียดแบบเรื้อรั้ง คนส่วนมากที่มีภาวะนี้ในระยะแรก มักจะยังไม่รู้ตัวเนื่องจากร่างกายม

17 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ปัญหาผมร่วงแก้ไขอย่างไรดี
บทความสุขภาพ

ปัญหาผมร่วงแก้ไขอย่างไรดี

ตามปกติแล้วเส้นผมบนศีรษะของคนเราจะมีอยู่ประมาณ 90,000 – 140,000 เส้น โดยจะยาวขึ้นวันละ 0.35 มม. และจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวัน วันละไม่เกิน 50-100 เส้น หากร่วงมากเกินกว่านั้น ก็นับว่าเป็นภาวะที่ผมร่วงผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น กรรมพันธุ์ รวมถึง

11 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
การดูแลแผลผ่าตัด
บทความสุขภาพ

การดูแลแผลผ่าตัด

ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค หรือผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อความสวยความงามก็ตาม เมื่อได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์จะดีหรือไม่นั้น สิ่งสำคัญก็มาจากการดูแลรักษาแผลผ่าตัดให้ดี เพื่อช่วยให้แผลหายเร็ว และเลี่ยงการติดเชื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

10 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
วิธีง่ายๆ เก็บรักษายาอย่างถูกต้อง
ข่าวสารทั่วไป

วิธีง่ายๆ เก็บรักษายาอย่างถูกต้อง

จะรู้ได้อย่างไรว่ายาที่เรามีนั้น ยังมีคุณภาพดีเหมือนเดิมหรือเปล่า ซึ่งสิ่งที่ทำให้ยาที่เก็บไว้ยังมีคุณภาพคงเดิมอยู่นั้น โดยหลักๆ แล้วจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

06 เม.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
วัยทองในผู้ชายและผู้หญิง
บทความสุขภาพ

วัยทองในผู้ชายและผู้หญิง

วัยทอง (golden age) หมายถึง วัยแห่งความสำเร็จในชีวิตการงานและเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน แต่สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้นถูกบั่นทอนจากพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากความเสื่อมของร่างกายตามอายุที่มากขึ้น

18 ก.พ. 2565
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดผ่านกล้องไร้แผลหรือรูแผลเล็กทางนรีเวช
บทความสุขภาพ

การผ่าตัดผ่านกล้องไร้แผลหรือรูแผลเล็กทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้องไร้แผลหรือรูแผลเล็ก คือ การผ่าตัดก้อนหรือโรคในช่องท้องโดยใช้ เครื่องมือผ่าตัดพิเศษที่เป็นแขนกลผ่านรูเล็ก ๆ ประมาณ 5-12 มิลลิเมตร ทางหน้าท้อง หรือ แบบไร้แผลทางหน้าท้อง

18 ก.พ. 2565
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดแก้หมันหญิงต่อท่อนำรังไข่
บทความสุขภาพ

การผ่าตัดแก้หมันหญิงต่อท่อนำรังไข่

ปัจจุบันการต่อหมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการต่อหมันด้วยกล้อง จุลทรรศน์ เนื่องจากท่อนำไข่มีขนาดเล็กมาก จึงใช้วิธีการต่อหมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยการตัดต่อท่อนำไข่ทีละข้าง แล้วเย็บต่อท่อเข้าหากัน

18 ก.พ. 2565
ดูเพิ่มเติม
อาการของผู้หญิงที่ไม่ควรละเลย
บทความสุขภาพ

อาการของผู้หญิงที่ไม่ควรละเลย

ร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนปกตินั้นอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งได้

18 ก.พ. 2565
ดูเพิ่มเติม

เสียง
จากลูกค้า

review-nom

รีวิวทำหน้าอก

สาวอกเล็กต่างพูด เป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริง ทำดีมาก

อ่านรีวิว
review-eye

รีวิวทำตาสองชั้น

ตาสวยขึ้น เปล่งประกาย มองแล้วดึงดูด

อ่านรีวิว
ผิว

รีวิวรักษาฝ้า

รักษาฝ้า จุดด่างดำ กระ กระเนื้อ

อ่านรีวิว
อื่นๆ

รีวิวแปลงเพศ

รีวิวแปลงเพศ

อ่านรีวิว
ปาก

รีวิวตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

ตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

อ่านรีวิว
ใบหน้า

รีวิว HIFU ยกกระชับใบหน้า

HIFU ยกกระชับใบหน้า

อ่านรีวิว
จมูก

รีวิวการทำจมูก

เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างสวยงาม ดีมาก

อ่านรีวิว
ท้อง

รีวิวผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

อ่านรีวิว

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)