ประกัน

เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ โดยให้บริการร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุชั้นนำของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการได้รับความรวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถเข้ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุที่ตนเองมี ตามเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ขั้นตอนที่

1
สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ จะได้รับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ด้วยการบริการที่รวดเร็วโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล สอบถามข้อมูลบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญาได้ที่

โทรศัพท์

ขั้นตอนที่

2
ในการรับบริการโดยใช้สิทธิประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ โดยผู้รับบริการเตรียมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมบัตรประกันหรือ เลขที่กรมธรรม ดังนี้

1. บริการผู้ป่วยนอก

 • ผู้ป่วยลงทะเบียนที่แผนกประชาสัมพันธ์
 • ตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องชำระค่าบริการเอง
 • ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยใน

 • เจ้าหน้าที่ประสานบริษัทประกันเพื่อพิจารณาความคุ้มครอง (หลังการ Admit ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องชำระค่าบริการเอง
 • ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

3. บริการผู้ป่วยที่ต้องการสอบถามความคุ้มครองก่อนทำการรักษา

 • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมาย
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัทประกันเพื่อพิจารณาความคุ้มครอง
 • แจ้งผลการพิจารณาและนัดวันเข้ารับการรักษา
 • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องชำระค่าบริการเอง
 • ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ขั้นตอนที่

3
กรณีสอบถามสิทธิประโยชน์ สอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และศูนย์สิทธิประโยชน์

ที่ตั้ง

Insurance Customer Service Center (ICS)
*หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

รายชื่อบริษัทประกัน