สมัครงาน

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล พร้อมที่จะร่วมสร้างธุรกิจโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและศักยภาพ และเรามีแผนขยายธุรกิจ พร้อมวางแผนสร้างงานเพิ่มอย่างไม่หยุดพัฒนา จึงต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์ในการมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ทุกตำแหน่งงานมาพร้อมกับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่พร้อมมอบให้พนักงานทุกคน

career

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์
  ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
 • รับสมัครทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
  ยกเว้น เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เบอร์โทรศัพท์ 055 909 888
 • หรือสามารถส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่
  อีเมล: recruitment@phitsanulok-hospital.com

พยาบาลวิชาชีพ (UR Nurse)

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
 • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
 • รวบรวมข้อมูลและค้นหาสาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด และเอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ช่วยพยาบาล (OPD)

รายละเอียดงาน

working2023-1-01.png
รายละเอียดสมัครงา-01.png

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ และสาขาทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรม Web Application
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรม ด้วยภาษาและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น C++, PHP, JAVA, CSS, HTML และระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MYSQL เป็นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานด้าน IT support ได้
 • สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้ และสามารถ on call ได้
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด และเอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่บริการอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมตอนต้น (ม.3) - มัธยมตอนปลาย (ม.6)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด และเอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สถิติและเวชระเบียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน และสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรม Basic ICD-10, Advance ICD-10 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด และเอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่บัญชีและสินเชื่อ (ลูกหนี้ AR)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด และเอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จังหวัดพิษณุโลก