ประกันสังคม

ประกันสังคม
ย้ายสิทธิประกันสังคม
ย้ายสิทธิประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
กองทุนเงินทดแทน
สิทธิพิเศษผู้ประกันตน

ย้ายสิทธิประกันสังคม

เริ่มลงทะเบียนย้ายสถานพยาบาลหลักมาเป็น "โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล” ระบบออนไลน์ เริ่มย้ายสิทธิประกันสังคมได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 เปลี่ยนสิทธิ์ด้วยตนเองง่ายๆผ่าน 2 ช่องทางนี้
1.
เปลี่ยนผ่านเว็บไซต์ sso.go.th กด Link ตามนี้
www.sso.go.th/wpr/main/myprofile
2.
เปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
ได้ทั้งระบบ App Store และ Google play

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

ส่งเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป : กรณีรักษาพยาบาล

 • ทำฟัน (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด) ไม่ต้องสำรองจ่ายปีละ 900 บาท
 • ตรวจสุขภาพตามอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยโรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 13 โรคยกเว้น) ดังนี้
 1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
 2. การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนด
 3. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 4. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 5. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 6. การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ต้นกำเนิด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
 7. การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
 8. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น
  1. (ก) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 หรือ 1,300,000 บาทต่อราย แล้วแต่กรณี ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  2. (ข) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 35,000 บาทและให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 15,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  3. (ค) การปลูกถ่ายตับ, การปลูกถ่ายปอด, การปลูกถ่ายหัวใจ, การปลูกถ่ายตับอ่อน รวมถึงการปลูกถ่ายเกินกว่าหนึ่งอวัยวะขึ้นไป
 9. การเปลี่ยนเพศ
 10. การผสมเทียม
 11. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น
 12. ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่าย จริงไม่เกิน 1,300 - 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
 13. แว่นตา

ส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน ขึ้นไป : กรณีตั้งครรภ์

 • เบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 15,500 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
 • เบิกค่าฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ 5 ครั้ง ไม่เกิน 1,500 บาท
 • รับเงินลาคลอดบุตรเหมาจ่าย 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน

ส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน ขึ้นไป : กรณีสงเคราะห์บุตร

 • รับเงินสงเคราะห์บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนระยะเวลา 90 วัน
 • เหมาจ่ายเดือนละ 800 บาท ต่อบุตร 1 คน

ส่งเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป : กรณีทุพพลภาพโดยไม่ได้เกิดจากการทำงาน

 • กรณีทุกพลภาพรุนแรง ได้รับเงินแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต
 • กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศฯ กำหนด

ส่งเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ขึ้นไป : กรณีว่างงาน

 • ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เดือนละ 1 ครั้ง
 • กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน 180 วัน
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน 90 วัน

กรณีส่งเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป : กรณีเสียชีวิต

 • ค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเงินทดแทน

คุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน จะได้รับผลประโยชน์ดังนี้
 • ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท / การประสบเหตุ 1 ครั้ง
 • หากรุนแรงหรือเรื้อรังโดยจ่ายเพิ่มได้อีก 500,000 บาท และโรงพยาบาลเอกชนไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • โรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 2,000,000 บาทตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

ข้อมูลอ้างอิงจาก

www.sso.go.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษผู้ประกันตน

สิทธิพิเศษ 2 ต่อ! เมื่อย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ต่อที่ 1 : ผู้ประกันตนที่ย้ายสถานพยาบาลมาในครั้งแรก

 • ฟรี! Gift Voucher เคลือบฟลูออไรด์ 1 ครั้งต่อปี

 • เงื่อนไข : ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมทันตกรรม จะต้องมีวงเงิน 900 บาท/ปี โดยใช้สิทธิทั้งหมดรับการรักษาในครั้งเดียว

ต่อที่ 2 : ผู้ประกันตนที่ย้ายสถานพยาบาลครบ 1 ปีขึ้นไป ฟรี! สิทธิ์ตรวจสุขภาพได้ ดังนี้ :

 • ฟรี! ตรวจมวลกระดูก 1 ครั้งต่อปี

 • ฟรี! ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 ครั้งต่อปี

 • ฟรี! วัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 1 ครั้งต่อปี

 • เงื่อนไข : ตรวจร่วมกับตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคมเท่านั้น

ย้ายสิทธิประกันสังคมได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม