ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล (“โรงพยาบาล”) นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (“พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้กด “ตกลง” ผู้ใช้บริการจะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ ดังนั้นขอให้ท่านโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยโรงพยาบาลซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเครือข่ายของโรงพยาบาลและเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • 1. ข้อจำกัดสิทธิในการใช้บริการ

  • 1.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น และอาจใช้ในกรณีอื่นใดได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น
  • 1.2 การใช้บริการของผู้ใช้บริการไม่ได้ทำให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านอาจเข้าถึงได้ซึ่งเป็นของโรงพยาบาล นอกจากนี้ท่านไม่สามารถใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า ตราสินค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจใช้หรือจัดให้อยู่ในบริการของโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง
  • 1.3 โปรดทราบว่าโรงพยาบาลอาจดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยตั้งเป้าหมายที่จะแจ้งให้ทราบมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจของเรา
  • 1.4 ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย แปล ดัดแปลง แยกส่วน วิศกรรมย้อนกลับ ดึงซอร์สโค้ด (Source Code) จาก ให้เช่า อนุญาต หรือโอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สื่อสาร ดำเนินการ จัดการ ทำซ้ำหรือผลิตซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบจากหรือตาม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งแสดงต่อสาธารณะ ใส่กรอบ เชื่อมโยง แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น ซอร์สโค้ด ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อใด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของโรงพยาบาล หากฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าเป็นการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้นซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของโรงพยาบาล และ/หรือ ผู้อนุญาตและผู้ให้บริการเนื้อหา อันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง
  • 1.5 ในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้:
   • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นมนุษย์ซึ่งมีตัวตนจริงและสามารถระบุตัวตนได้ “บอท” หรือการลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยวิธีการอัตโนมัติอื่นใดจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้
   • ผู้ใช้บริการจะต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ร้องขอเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์
   • ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือบรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายที่บังคับเพื่อเข้าใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเข้าใช้บริการ
   • บัญชีหนึ่งจะสามารถเข้าสู่ระบบได้เพียงคนเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้งเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่อนุญาตให้คนหลายคนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
   • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบอย่างใด ๆ ต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านความปลอดภัยนี้
   • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านเอง
   • ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการใช้บริการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในทางผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตในการใช้บริการ และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายภายใต้เขตอำนาจศาลของท่านรวมไปถึงกฎหมายอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าด้วย
 • 2. เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

  • โรงพยาบาลพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้
 • 3. การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

  • 3.1 ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านจัดส่งให้โรงพยาบาลถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศ โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับโรงพยาบาลทั้งสิ้น
  • 3.3 เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ โรงพยาบาลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือโรงพยาบาลมีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล
 • 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

  • 4.1 เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • 4.2 โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
  • 4.3 โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใด ๆทั้งสิ้น และโรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)
  • 4.4 โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้
 • 5. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  • 5.1 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านยอมรับความเสี่ยง และต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่านเอง โรงพยาบาล, โคราชเมดิคัลกรุ๊ป, กรรมการของบริษัท รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนอื่น ๆ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
  • 5.2 ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมาย ข้อพิพาทเหล่านั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการพิจารณาของศาลยุติธรรมของประเทศไทย
 • 6. เบ็ดเตล็ด

  • ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของโรงพยาบาล ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดเหล่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยองค์การตุลาการ องค์กรทางปกครองหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าเป็นบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ถูกต้องและสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
 • 7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

  • การดำเนินของธุรกิจของโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายของรัฐ ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นครั้งคราว โรงพยาบาลแนะนำให้ท่านตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล
  • 2565 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์.