เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จดทะเบียนในนาม บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (ชื่อเดิมโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ) ได้เริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

history_img1
ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เลขที่ใบอนุญาต 10201009162 (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ 10201011952) ปัจจุบันโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล บริหารงานโดยกลุ่มบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือเดียวกันอีก 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
history_img2
“โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2559 มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการดูแลชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง”โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการ ทั้งในด้านสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ และบุคลากร โดย จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการ จัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด ให้การบริการตรวจ, ประเมิน, วินิจฉัยการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย พัฒนาแผนกผู้ป่วยวิกฤต หรือ ห้อง I.C.U. ปรับปรุงการบริการและเครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีการปรับปรุงการบริการในด้านอาคารสถานที่โรงพยาบาลได้ปรับปรุง หอผู้ป่วยในมีรูปโฉมใหม่ให้ดูทันสมัย บริการแผนกประกันสังคมแบบ One Stop Service อีกทั้งการปรังปรุงชั้น 1 แผนก Health Center, แผนกสูตินรีเวช, จุดบริการต้อนรับ ตกแต่งภายในให้ดูหรูหรา สบายตา เรียกได้ว่าแผนการพัฒนาของทางโรงพยาบาลคงจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ
history_img3

เราพร้อมจะดูแลทุกท่าน โดยเน้นคุณภาพและมีความปลอดภัย เพื่อให้ทุกท่านได้ประทับใจ ดังสโลแกนที่ว่า “เรียบง่าย ได้มาตรฐาน ราคาปานกลาง บริการประทับใจ” และยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นไป

ปี พ.ศ.
2559
เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ เป็นโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
ปี พ.ศ.
2558
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมาย ฮอสพิทอล จำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นบริษัทย่อย เเละเข้าถือหุ้นในบริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ
ปี พ.ศ.
2555
ปรับปรุงขยายพื้นที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปี พ.ศ.
2552
ลดขนาดการจดทะเบียนเป็น 60 เตียง
ปี พ.ศ.
2540
เปิดให้บริการผู้ป่วยจดทะเบียน 100 เตียง
ปี พ.ศ.
2537
ก่อตั้งโรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โดยกลุ่มแพทย์ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า และบุคคลทั่วไป