เกี่ยวกับโรงพยาบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน บริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานทางธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน บริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานทางธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน บริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานทางธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

mission-01
01
เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในด้านบริการ และด้านรักษาพยาบาล
mission-02
02
จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทุกสาขา และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันยุคตลอดเวลา
mission-03
03
มอบการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและเชื่อถือได้ต่อผู้รับบริการ
mission-04
04
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความสุขในการทำงานภายใต้บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำศักยภาพสูงสุดของตนเองมาใช้เพื่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้รับบริการ

ค่านิยมขององค์กร

P

Patient & Customer
Focus

มุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้า ตอบสนองความจำเป็น ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับบริการ

T

Teamwork

ทำงานเป็นทีม

I

Individual Commitment

สมาชิกทีมมุ่งมั่น แต่ละคนยึดถือเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรเป็นหลักในการทำงาน

M

Management by Fact

การนำข้อมูลจริงมาตัดสิน

I

Individual and
Organization Learning

เรียนรู้เพื่อปรับตนเอง

C

Continuous Process
Improvement

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

เรียบง่าย ได้มาตรฐาน ราคาปานกลาง บริการประทับใจ

วัฒนธรรมองค์กร

  • กล่าวคำทักทาย
  • ให้ความช่วยเหลือ
  • ให้การต้อนรับ
  • มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ
  • ใส่ใจให้บริการ