เกี่ยวกับโรงพยาบาล

มาตรฐานการรับรอง

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ได้มอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและทางการแพทย์ที่ครอบคลุมครบองค์รวม ให้ผู้ใช้บริการสามารถมอบความไว้วางใจต่อบริการที่ได้รับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

standard_1
ไม่ว่าจะเป็นการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดราคาและค่าบริการที่โปร่งใส เป็นมิตร สามารถตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) รวมถึงได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  • ปี พ.ศ. 2557 - 2559 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขั้นที่ 3
  • ปี พ.ศ. 2557 - 2560 ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA)
ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการรับรองทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องหมายการันตีถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจในประสิทธิภาพการดูแลรักษา การส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรคในทุกแผนกที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ
LA 2557-2560
HA 2557-2559
โดยเรามีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการทำงานตามแนวทางการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 2 อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ
สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างชุมชนสุขภาพดีให้กับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน
มาตรฐานการรับรองอื่น ๆ
  • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะ
  • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี
  • ปี พ.ศ. 2563 ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  • ปี พ.ศ. 2563 ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 สาขาธนาคารเลือด
  • ปี พ.ศ. 2563 ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ประจำปี 2563 สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
mmune test
pregnancy test
blood bank
microscopy
microbiology