นพ. ชาติชาย อาจองค์

นพ. ชาติชาย อาจองค์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
12097
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น.