นพ. วินัย ทรัพย์ชนะกุล

นพ. วินัย ทรัพย์ชนะกุล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
8810
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.