นายแพทย์วินัย ทรัพย์ชนะกุล-141

นพ. วินัย ทรัพย์ชนะกุล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
8810
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.