นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง

นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
29650
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 
08.00 - 17.00 น.