นพ. ยตนา มาพันธ์สุ

นพ. ยตนา มาพันธ์สุ

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
67650
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ เวลา 
07.30 - 20.00 น.