พญ. ปนัดดา ช่วยแก้ว

พญ. ปนัดดา ช่วยแก้ว

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
28631
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาโสต ศอ นาสิก

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์, วันพฤหัสบดี 
เวลา 
17.00 - 20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 

09.00 - 12.00 น.