นพ. วิบูลย์ วาณิชเจริญพร

นพ. วิบูลย์ วาณิชเจริญพร

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
24393
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร
 เวลา 16.30 - 17.30 น.