นพ. วิบูลย์ วาณิชเจริญพร

นพ. วิบูลย์ วาณิชเจริญพร

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
24393
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร
 16.30 - 17.30 น.