พญ. ธนัญชนก จารุมณี

พญ. ธนัญชนก จารุมณี

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
54831
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ที่ 5 เวลา 
08.00 - 13.00 น. / วันเสาร์ที่ 12 เวลา 
17.00 - 20.00 น. / วันอาทิตย์ที่ 6 
เวลา 
08.00 - 13.00 น.