พญ. นันทิยา ตัณฑชุณห์

พญ. นันทิยา ตัณฑชุณห์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
7393
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
    สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร, วันพุธ เวลา 
07.30 - 10.30 น.