นพ. พิรุณ ตั้งศรีพงศ์

นพ. พิรุณ ตั้งศรีพงศ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
33802
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์
    สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ไหล่และข้อศอก

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ เวลา 
08.00 - 16.00 น.