นพ. นพนันท์ ชื่นชู

นพ. นพนันท์ ชื่นชู

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
32148
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์
 13.00 - 17.00 น. / วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4
 17.00 - 20.00 น.