นพ. นพนันท์ ชื่นชู

นพ. นพนันท์ ชื่นชู

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
32148
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์
 เวลา 
13.00 - 17.00 น.