นพ. สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

นพ. สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
35435
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์
 เวลา 13.00 - 17.00 น.