นพ. สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

นพ. สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
35435
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์
 09.00 - 13.00 น.