นพ. นิรันดร์ ตัณฑชุณห์

นพ. นิรันดร์ ตัณฑชุณห์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
7394
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์, วันพฤหัสบดี 
เวลา 
07.30 - 10.30 น.