การบริการ

บริการหลัก (main service)
  • ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม( กาย จิต สังคม อารมณ์) แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ข้างเคียงในระดับทุติยภูมิ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
  • การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการออกหน่วยปฐมพยาบาล
  • เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรทางสาธารณสุข ละหน่วยงานอื่นๆ
  • เป็นแหล่งฝึกอบรม ทักษะความรู้
  • เป็นแหล่งฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาบนอก
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง