รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทางโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล จึงได้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดเก็บ รวมรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ เข้าถึง ติดต่อ ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเอง

      โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับ;

 • บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการ เข้าถึง ติดต่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

1. คำนิยาม


      ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้;

      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

      “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุได้ว่าเป็นบุคคลนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งในที่นี้อาจเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      “โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลใดซึ่งเข้าถึง ติดต่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

      “คุกกี้” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

      “มาตรการ” หมายความว่า มาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


      2.1 โรงพยาบาลจะทำการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลได้รับไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย;

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต
 • ข้อมูลสิ่งที่ผู้ใช้บริการสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผู้ใช้บริการสนใจ งานอดิเรก กิจกรรมโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยวและอื่น ๆ
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของผู้ใช้บริการขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยโรงพยาบาลมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
 • พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของผู้ใช้บริการจากบนแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งโรงพยาบาลจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนจะทำการรวบรวมและจัดเก็บ

      2.2 โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นเป็นสิทธิโดยเสรีตามความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แทนหรือในนามของบุคคลอื่น และมิได้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเองท่านอาจจะต้องขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทุกครั้งก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่โรงพยาบาล


      2.3 โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยโรงพยาบาลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


      2.4 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ผ่านช่องทางของโรงพยาบาล เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ หรือ
 • ผ่านช่องทางของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Line, Google Analytics, Google Map, Google Tag Manager และ YouTube เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profiles) หรือตัวแทน (Agent) เป็นต้น

      2.5 เด็ก

      โรงพยาบาลไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของโรงพยาบาล และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่โรงพยาบาล

      หากท่านเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่โรงพยาบาล โปรดติดต่อโรงพยาบาล และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

      หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ขอให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


      3.1 เพื่อที่จะให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำกับผู้ใช้บริการทุกราย ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องสอบถามและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 


      3.2 เมื่อผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่ออำนวยการการให้บริการแก่ผู้รับการบริการซึ่งเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวอาจหมายถึงการให้บริการดังตัวอย่างต่อไปนี้;

 • มอบสิทธิในการเข้าถึงการบริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • รับรองความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในการเข้าถึง ติดต่อหรือเข้าใช้บริการใช้บริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการเข้าถึง ติดต่อหรือเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • ตอบคำถามของผู้ใช้บริการ
 • บันทึกการโต้ตอบของผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโดยการระบุชื่อ บันทึกที่อยู่ไอพี หรือรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางประการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล
 • จัดการการจองและนัดหมายกับแพทย์ของโรงพยาบาล
 • ติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งการอัปเดตข้อมูล การบริการ และโปรโมชั่นของโรงพยาบาล (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการช่วยเหลือการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อพิพาทที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีต่อโรงพยาบาล รวมไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ตามกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม


      4.1 โรงพยาบาลจะไม่ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือกระทำการอื่นใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ


      4.2 โรงพยาบาลจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผย โอน หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือปราศจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ดังต่อไปนี้;

 • กลุ่มบริษัทในเครืออื่น ๆ ของโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรทางธุรกิจซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ทุกบริษัทในกลุ่มองค์กรธุรกิจของโรงพยาบาลนี้มีการร่วมมือและแบ่งปันการบริการและระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการบริษัทในกลุ่มเดียวกันบางส่วน รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนไปยังบริษัทอื่นภายในกลุ่มองค์กรธุรกิจของโรงพยาบาล หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นภายในกลุ่มองค์กรธุรกิจของโรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเท่าที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ให้บริการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอื่น (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการในนามของโรงพยาบาลหรือเพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและไอที, ตัวแทนด้านการตลาด โฆษณา และการสื่อสาร, บริษัท ประกันภัยและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกัน
 • บุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะและความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายอันเกิดหรืออาจเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการหรือเพื่อปกป้องสิทธิของโรงพยาบาลเอง โรงพยาบาลอาจจะต้องเปิดเผย โอน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กรตุลาการ องค์กรทางปกครอง หรือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐอื่นใดซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือโดยคำสั่งของศาล 
 • บุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกรรมของโรงพยาบาล หรือคู่ค้าของโรงพยาบาล

      4.3 ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้น โรงพยาบาลจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการได้รับการถ่ายโอน จัดเก็บ และใช้งานอย่างปลอดภัยหลังจากการถ่ายโอนตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการใช้ระบบป้องกันที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย

 

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


      5.1 โรงพยาบาลใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วยโรงพยาบาลจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ โรงพยาบาลสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากโรงพยาบาลเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น


      5.2 กรณีโรงพยาบาลทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของโรงพยาบาล บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้โรงพยาบาล หรือดำเนินการในนามของโรงพยาบาล จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

 

6. สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


      6.1 สิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการดำเนินการดังกล่าวโรงพยาบาลอาจส่งมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิกส์เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่มีการร้องขอสำเนาหลายชุด โรงพยาบาลอาจเรียกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม


      6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่โรงพยาบาลได้รับการอัปเดตมีความเป็นปัจจุบัน และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อผิดพลาดให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ได้


      6.3 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาลในการดำเนินการสำหรับการบริการที่ผ่านมาได้ เว้นแต่ในกรณีที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


      6.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ความยินยอมกับทางโรงพยาบาลในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างใด ๆ ไว้แล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมนั้นได้เสมอ และตลอดเวลาโดยปราศจากค่าใช้จ่ายในการเพิกถอน อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย


      6.5 สิทธิในการจำกัดการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลหากปรากฏว่ามีเหตุอันใดที่ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรเชื่อได้ว่าการประมวลผลของโรงพยาบาลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่มีความจำเป็น 


      6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อโรงพยาบาล เว้นแต่โรงพยาบาลจะมีเหตุอันชอบธรรมตามกฎหมายเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย


      6.7 หากท่านเห็นว่า หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่ท่านว่าโรงพยาบาลละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้


      6.8 ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งทาง อีเมล : info@phitsanulok-hospital.com หรือ โทรศัพท์ : 055 909 888 โดยโรงพยาบาลจะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โรงพยาบาลได้รับคำขอดังกล่าว

 

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


      กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 


      7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้โรงพยาบาล หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของโรงพยาบาล


      7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด


      7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

 

8. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือการติดต่อโรงพยาบาล


      8.1 โรงพยาบาลอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการแก้ไข โรงพยาบาลจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์


      8.2 ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

 


ข้อตกลงและเงื่อนไข


      เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล (“โรงพยาบาล”) นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (“พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้กด “ตกลง” ผู้ใช้บริการจะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ ดังนั้นขอให้ท่านโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยโรงพยาบาลซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของโรงพยาบาลและเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก 

      กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

1. ข้อจำกัดสิทธิในการใช้บริการ


      1.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น และอาจใช้ในกรณีอื่นใดได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น


      1.2 การใช้บริการของผู้ใช้บริการไม่ได้ทำให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านอาจเข้าถึงได้ซึ่งเป็นของโรงพยาบาล นอกจากนี้ท่านไม่สามารถใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า ตราสินค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจใช้หรือจัดให้อยู่ในบริการของโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง


      1.3 โปรดทราบว่าโรงพยาบาลอาจดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยตั้งเป้าหมายที่จะแจ้งให้ทราบมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจของเรา


      1.4 ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย แปล ดัดแปลง แยกส่วน วิศกรรมย้อนกลับ ดึงซอร์สโค้ด (Source Code) จาก ให้เช่า อนุญาต หรือโอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สื่อสาร ดำเนินการ จัดการ ทำซ้ำหรือผลิตซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบจากหรือตาม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งแสดงต่อสาธารณะ ใส่กรอบ เชื่อมโยง แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น ซอร์สโค้ด ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อใด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของโรงพยาบาล หากฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าเป็นการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้นซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของโรงพยาบาล และ/หรือ ผู้อนุญาตและผู้ให้บริการเนื้อหา อันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง


      1.5 ในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้;

 • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นมนุษย์ซึ่งมีตัวตนจริงและสามารถระบุตัวตนได้ “บอท” หรือการลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยวิธีการอัตโนมัติอื่นใดจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ร้องขอเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือบรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายที่บังคับเพื่อเข้าใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเข้าใช้บริการ
 • บัญชีหนึ่งจะสามารถเข้าสู่ระบบได้เพียงคนเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้งเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่อนุญาตให้คนหลายคนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบอย่างใด ๆ ต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านความปลอดภัยนี้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านเอง
 • ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการใช้บริการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในทางผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตในการใช้บริการ และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายภายใต้เขตอำนาจศาลของท่านรวมไปถึงกฎหมายอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าด้วย

2 เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์


      โรงพยาบาลพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 

3. การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์


      3.1 ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านจัดส่งให้โรงพยาบาลถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศ โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น


      3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับโรงพยาบาลทั้งสิ้น


      3.3 เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ โรงพยาบาลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือโรงพยาบาลมีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล

 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ


      4.1 เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 


      4.2 โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง 


      4.3 โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใด ๆทั้งสิ้น และโรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)


      4.4 โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

 

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ


      5.1 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านยอมรับความเสี่ยง และต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่านเอง โรงพยาบาล, โคราชเมดิคัลกรุ๊ป, กรรมการของบริษัท รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนอื่น ๆ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 


      5.2 ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมาย ข้อพิพาทเหล่านั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการพิจารณาของศาลยุติธรรมของประเทศไทย

 

6. เบ็ดเตล็ด


      ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของโรงพยาบาล ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดเหล่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยองค์การตุลาการ องค์กรทางปกครองหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าเป็นบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ถูกต้องและสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 

7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข


      การดำเนินของธุรกิจของโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายของรัฐ ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นครั้งคราว โรงพยาบาลแนะนำให้ท่านตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 


นโยบายคุกกี้


      โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล (“โรงพยาบาล”) ได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ขึ้นสำหรับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อีเมล และแอปพลิเคชันก็ตาม (“ผู้ใช้บริการ”) 

      สำหรับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล

 

1. นิยามของคุกกี้และลักษณะของการทำงาน


      1.1 โดยในนโยบายนี้ คำว่า “คุกกี้” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 


      1.2 คุกกี้มีลักษณะเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อทำการจัดเก็บเอาไว้ในทุก ๆ ครั้งที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้ในการเข้าใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป คุกกี้จะทำการจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการได้และอำนวยการให้บริการที่รวดเร็ว ราบรื่น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น การจดจำการตั้งค่าภาษา การนำทางผู้ใช้บริการไปยังหน้าต่าง ๆ การยืนยันตัวผู้ใช้บริการ และการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยที่จำเป็น


      1.3 คุกกี้ที่โรงพยาบาลใช้งานจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้;

 • คุกกี้เซสชัน หมายถึงคุกกี้ที่จะคงอยู่เฉพาะในขณะเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น และจะถูกลบออกไปเมื่อเมื่อท่านทำการปิดเบราว์เซอร์ (Browser) หน้าที่หลักของคุกกี้เซสชัน คือ สนับสนุนการนำทางและจดจำการตอบโต้ของผู้ใช้บริการทำให้เกิดความปลอดภัยได้
 • คุกกี้ถาวร หมายถึงคุกกี้ที่จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะทำการปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม คุกกี้นี้จะคงอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือท่านได้ทำการลบออกจากแคช (Cache) ของท่านไป หน้าที่หลักของคุกกี้ถาวรคือทำการจดจำสิ่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น ID, รายการที่ชื่นชอบหรือใช้บริการบ่อย ทำให้ในการเข้าใช้บริการครั้งถัดไปของผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกรอก ID ใหม่ เป็นต้น

2. จุดประสงค์ของการใช้คุกกี้


      2.1 จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา เช่น การตั้งค่าภาษา เป็นต้น


      2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความรวดเร็วในการให้บริการในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล


      2.3 เปิดใช้งานฟังก์ชั่นหรือปลั๊กอินบางประการของโรงพยาบาลหรือของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล


      2.4 ให้การเข้าถึงข้อมูลบางประการแก่บุคคลที่สามภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล

 

3. รายการคุกกี้ที่ใช้งาน


      3.1 คุกกี้จำเป็น เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล มีหน้าที่หลักคือตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลบางส่วนได้ 


      3.2 คุกกี้การใช้งาน เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลบางส่วนได้ 


      3.3 คุกกี้ประสิทธิภาพ เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้โรงพยาบาลไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด


      3.4 คุกกี้โซเชียลมีเดีย เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่าน คุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้


      3.5 คุกกี้กำหนดเป้าหมาย เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว


      3.6 คุกกี้สถิติ เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าโรงพยาบาลจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด

 

2565 บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์.

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ผ่าตัดไส้เลื่อน

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ผ่าตัดไส้เลื่อน

ข่าวดี สำหรับสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรง กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
กระตุ้นน้ำนมแม่

แพ็กเกจกระตุ้นน้ำนม

กระตุ้นน้ำนมแม่

โปรแกรมกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีการคัดตึงของเต้านม น้ำนมไม่ไหล ท่อน้ำนมอุดตัน หรือในกรณีที่ต้องการให้น้ำนมไหลดีขึ้น
ตรวจสุขภาพประกันสังคม...ฟรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประกันสังคม...ฟรี

ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี สำหรับสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ