นพ. วิรัช ศิริกุลเสถียร

นพ. วิรัช ศิริกุลเสถียร

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
14727
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์
 14.30 - 16.00 น.