นายแพทย์ทศพล เกตคำ-106

นพ. ทศพล เกตคำ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
26663
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 11.00 - 20.00 น.