นพ. ทศพล เกตคำ

นพ. ทศพล เกตคำ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
26663
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 - 20.00 น.