นพ. ศรัณย์ มะลิซ้อน

นพ. ศรัณย์ มะลิซ้อน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
30775
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์
    สาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์
 เวลา 17.00 - 20.00 น.