นพ. ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

นพ. ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
42515
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1, 3 17.00 - 20.00 น. / วันอาทิตย์ที่ 17 08.00 - 13.00 น. / วันอาทิตย์ที่ 24 17.00 - 20.00 น.