นพ.อาคเนย์-กระต่ายจันทร์

นพ. อาคเนย์ กระต่ายจันทร์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
60365
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์
 08.00 - 16.00 / วันอาทิตย์ 
07.30 - 20.00 น.