สนใจร่วมงาน

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของโรงพยาบาล

***********************************************************************

                                                                                         ด้วยโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของโรงพยาบาล 
                   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
                   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

       1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร        

         เพศหญิง

         อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

        สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

         สามารถใช้โปรแกรม Microsoft
Office: Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

         มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลหรือกราฟฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

         ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

         ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น

         สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี

         มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

         มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

การรับสมัครสอบ :

          สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
          (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 0
8.30 – 11.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ยกเว้น
          เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทาง
Phitsanulok-hospital@hotmail.com
          หรือโทร 055-909888 ต่อ 1292, 1293
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

กำหนดการสอบ :

วัน/เวลา

วิธีการคัดเลือก

สถานที่

**แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ 
**

         
สอบข้อเขียน

         
สอบสัมภาษณ์

 

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                               จำนวน 1 ชุด

        2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                             จำนวน 1 ชุด

        3.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด

        4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว                   จำนวน 2 รูป

        5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่าและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                            จำนวน 1 ชุด

        6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)                                                                จำนวน 1 ชุด

***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

 

 

        2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และศูนย์สิทธิประโยชน์     จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –

           เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี

          – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

          – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

          – สามารถทำงานเป็นกะได้

          – หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น

          – สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดีแก้ไขปัญหาได้ดี

          – มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

          – มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

          – มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ :

            สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

          (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ยกเว้น
          เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทาง 
Phitsanulok-hospital@hotmail.com
          หรือโทร 055-909888 ต่อ 12921293 
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

 

กำหนดการสอบ :

วัน/เวลา

วิธีการคัดเลือก

สถานที่

**แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์
**

         
สอบสัมภาษณ์

 

ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก
ฮอสพิทอล

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                 จำนวน 1 ชุด

        2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               จำนวน 1 ชุด

        3.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร   จำนวน 1 ชุด

        4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว                       จำนวน 2 รูป

        5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่าและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                              จำนวน 1 ชุด

        6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)                                                                 จำนวน 1 ชุด

 

***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ  จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –

          – เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี

          – วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย (ม.6) – ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

          – ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(สำหรับเพศชาย)

          – มีใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์

          – สามารถทำงานเป็นกะได้

          – หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          – ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น

          – สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดีแก้ไขปัญหาได้ดี

          – มีทัศนคติที่ดีเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

          – มีวินัย ขยันมีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

          – มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ :

       สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -12.00 น. และ เวลา 13.00 น. -16.00น.

ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทาง Phitsanulok-hospital@hotmail.com หรือโทร 055-909888 ต่อ 1292, 1293 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

 

กำหนดการสอบ :

วัน/เวลา

วิธีการคัดเลือก

สถานที่

**แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์
**

         
สอบสัมภาษณ์

 

ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก
ฮอสพิทอล

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                จำนวน 1 ชุด

        2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               จำนวน 1 ชุด

        3.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร   จำนวน 1 ชุด

        4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว                      จำนวน 2 รูป

        5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                            จำนวน 1 ชุด

        6. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี)                                                                  จำนวน1 ชุด

        7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับเพศชาย)                        จำนวน 1 ชุด

        8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

 

***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021

หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล