สนใจร่วมงาน

ประกาศรับสมัครงาน🎉🎉

1.ตำแหน่ง #พยาบาลวิชาชีพ UR NURSE
คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –
– เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
– ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2.ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ธุรการและทรัพยากรมนุษย์ (HR) คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้.
– เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
– ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
– มีความรู้ในงานทรัพยากรบุคคล และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเก็บความลับได้ดี และมีจรรยาบรรณในอาชีพการเป็น HR
– สามารถทำงานใต้ความกดดันได้ดี มีไหวพริบปฎิภานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

3.ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้.
– เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
– มีใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และศูนย์สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –
– เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

❇️คุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมในทุกตำแหน่ง
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
– มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

❇️การรับสมัครสอบ :
🔆สามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
🔆รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ
🛑E-Mail : Phitsanulok-hospital@hotmail.com
☎️โทร 055-909888 ต่อ 1292,1293
🛑ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
❇️กำหนดการสอบ :
🔅วัน/เวลา
**แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ *
🔅วิธีการคัดเลือก
-สอบสัมภาษณ์
🔅สถานที่
-ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

✳️ #หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 11/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ชุด 

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021

หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล