สนใจร่วมงาน

🎉ประกาศรับสมัครงาน🎉
 
 

ขอบเขตของงาน TERM OF REFERENCE (TOR)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

  1. ความเป็นมา

          ด้วยปัจจุบัน โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการงานด้านสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานรักษาความสะอาดเพื่อมาดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล

  1. วัตถุประสงค์

          เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณอาคารต่าง ๆ ของสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

  1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

          3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทำความสะอาด

          3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล เท่านั้น

          3.3 ผู้เสนอราคาต้องเคยมีผลงานด้านการรักษาความสะอาด อย่างน้อย 1 ผลงาน ภายในระยะเวลา 2 ปี (นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา) โดยแนบหลักฐานเอกสารหนังสือรับรองผลงานมาในวันเสนอราคา

          3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

  1. รูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขการจ้าง

          4.1 ขอบเขตพื้นที่การทำงานและจำนวนพนักงานทำความสะอาด

          พื้นที่ที่จะต้องทำความสะอาดคือพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพนักงานทำความสะอาดที่มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์เพื่อดูแลรักษาความสะอาด ประจำอาคารต่าง ๆ โดยมีเวลาปฏิบัติงาน ดังนี้.-

               4.1.1 กะเช้า  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น. จำนวน  4  คน

               4.1.2 กะบ่าย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 24.00 น. จำนวน  2  คน

               4.1.3 กะดึก  ตั้งแต่เวลา 24.00 น. – 07.00 น. จำนวน  1  คน

          4.2 วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ทำความสะอาดผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดหาและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

          4.3 น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดทุกชนิด ต้องเป็นน้ำยาที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นน้ำยาที่มีคุณภาพดี ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายตามรายชื่อสารอันตรายที่ห้ามใช้ในการทำความสะอาด

          4.4 วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดทุกชนิดจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งเมื่อมีอุปกรณ์การทำความสะอาดชำรุด จะต้องมีทดแทนของเดิมเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดปีสัญญาจ้าง

          4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีสบู่เหลวสำหรับล้างมือ และกระดาษชำระอยู่ภายในห้องน้ำชาย – หญิง ตลอดเวลา

          4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีก้อนดับกลิ่นไว้ในห้องน้ำชาย – หญิง ทุกห้อง รวมทั้งก้อนดับกลิ่นสำหรับห้องน้ำผู้บริหารทุกห้อง

  1. เงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา

          5.1 ผู้เสนอราคาจัดส่งรายชื่อพนักงานพร้อมประวัติและรูปถ่าย ของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงาน

          5.2 พนักงานทำความสะอาดของผู้เสนอราคา จะต้องแต่งเครื่องแบบของผู้เสนอราคาพร้อมติดบัตรพนักงานเพื่อแสดงตนที่เครื่องแบบด้านหน้าทุกคนในเวลาปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

          5.3 พนักงานทำความสะอาดทุกคน ต้องแต่งกายสุภาพและอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          5.4 พนักงานทุกคนที่ผู้เสนอราคาจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดจาหยาบคาย มีความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน

          5.5 ให้ผู้เสนอราคาแจ้งจำนวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทำความสะอาดและในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยน หรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสำรองล่วงหน้า

          5.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจ่ายค่าจ้างการปฏิบัติงานในวันปกติ รวมถึงค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาแก่พนักงานไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่รัฐบาลอาจจะกำหนดเพิ่มเติม รวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่พนักงานทุกคนของผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

          5.7 ถ้าพนักงานของผู้เสนอราคานำสิ่งของออกนอกพื้นที่โรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล อย่างเคร่งครัด

          5.8 พนักงานของผู้เสนอราคาต้องตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่ขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงพยาบาลหรือแสดงกิริยาวาจาวาจาไม่สุภาพในบริเวณโรงพยาบาล หรือต่อผู้ควบคุมงาน รวมทั้งต้องไม่ประพฤติตนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล

          5.9 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเครื่องมือ – อุปกรณ์ที่มีสภาพดี รวมทั้งจัดหาสิ่งจำเป็นทุกอย่างในการปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ หรือหากมีความจำเป็นต้องนำไปซ่อมแซมจะต้องเตรียมเครื่องมือ – อุปกรณ์ทดแทนในทันที เพื่อไม่ให้งานล่าช้า รวมถึงการตรวจตราดูแลเครื่องมือ – อุปกรณ์ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา และต้องป้องกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายอันเกิดขึ้นได้ต่อตนเองและสาธารณชน

          5.10 ให้ผู้ควบคุมงานของผู้เสนอราคาตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดูสะอาดและเรียบร้อยตามสัญญา และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามสัญญาทุกวันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการของโรงพยาบาล

 

  1. คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานทำความสะอาด

          6.1 มีสัญชาติไทย

          6.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี

          6.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

          6.4 ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด

          6.5 มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ และการปฏิบัติหน้าที่

  1. ระยะเวลาดำเนินการ

          ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

  1. พื้นที่ดำเนินการ

          โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          แผนกอาคารสถานที่ฯ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ชั้น 4 เบอร์โทรศัพท์ 055-909888 ต่อ 1492

 

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021

หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล